untitled_1

ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 6.8.2.Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система (ПОИ 6.8.2)

ПОИ 6.8.2 представлява комплексен, многокомпонентен и поетапен проект за модернизация, рехабилитация и разширение на съществуващата газопреносна инфраструктура на територията на България, която е собственост и се експлоатира от комбинирания газов оператор „Булгартрансгаз” ЕАД.

Проектът се изпълнява в 3 времеви фази и включва следните видове дейности:

 • Модернизация и рехабилитация на компресорни станции;
 • Ремонт и подмяна на участъци от газопровода след инспекции;
 • Разширяване и модернизация на съществуващата мрежа;
 • Инспекции за установяване и характеризиране състоянието на газопроводите;
 • Внедряване на системи за оптимизиране процеса на управление на техническото състояние на мрежата.

 

ТЕКУЩ СТАТУС  на изпълнение на ПОИ 6.8.2 (ФАЗА 2):

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • На 30.11.2021 г. завърши втори етап на модернизация на три компресорни станции.

КС "Петрич" – въведена в експлоатация през м.02/2021 г.

КС "Ихтиман" – въведена в експлоатация през м.11/2021 г.

КС "Лозенец" - въведена в експлоатация през м.11/2021 г.

 •  На 20.01.2021 г. беше въведен в експлоатация рехабилитиран под-участък от газопреносната мрежа КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“ с дължина около 13 км. 
 • На 10.03.2021 г. започнаха строителните дейности по подмяната на под-участък с дължина от 23 км. Строителните дейности продължават.
 • На 14.01.2022 г. беше въведен в експлоатация рехабилитиран под-участък от газопреносната мрежа ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ с дължина около 45 км., вкл. едно очистно съоръжение (ОС "Беглеж").

 

ОБОБЩЕНО НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

В изпълнение на Указания за прозрачност и обществено участие (Приложение VI към Регламент (ЕС) 347/2013), „Булгартрансгаз” ЕАД публикува Обобщено Нетехническо резюме на ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система.

Обобщено Нетехническо Резюме

Обобщено Нетехническо Резюме, издание 2-2018 г.

Обобщено Нетехническо Резюме, издание 3-2022 г. 

ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ ЗА ПРОЕКТА

В изпълнение на Указания за прозрачност и обществено участие (Приложение VI към Регламент (ЕС) 347/2013), „Булгартрансгаз” ЕАД публикува Информационна Брошура на ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система.

ПОЛУЧЕНО ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТА

Проект от „общ интерес” 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система – ФАЗА 2 се изпълнява със собствени средства на „Булгартрансгаз” ЕАД и с финансовата подкрепа на ЕС, чрез програма Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).

През м. април 2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2015/1119568 за изпълнение на Действие № 6.8.2-0055-BG-S-M-15. Размерът на безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 50% от сумата на действието – до 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) евро, като то обхваща следните три основни дейности:

 • Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията (подсилването) на северния полупръстен на газопреносната система – участък от около 58 км.
 • Подготвителни дейности за модернизация на 3 компресорни станции чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.
 • Вътрешнотръбни инспекции на два газопроводни участъка.

В края на 2018 г. изпълнението на Действието завърши и през 2019 г. беше отчетено към финансиращата институция Изпълнителна агенция Иновации и мрежи (INEA).

През м. май 2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2016/1290626 за изпълнение на Действие № 6.8.2-0026-BG-S-M-16. Размерът на безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 50% от сумата на действието – до 182 000 (сто осемдесет и две хиляди) евро, като то обхваща следната дейност:

 • Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията (подсилването) на северния полупръстен на газопреносната система – участък от около 23 км.

В края на 2018 г. изпълнението на Действието завърши и през 2019 г. беше отчетено към финансиращата институция Изпълнителна агенция Иновации и мрежи (INEA).

През м. април 2019 г. "Булгартрансгаз" ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2018/1749550 за изпълнение на Действие № 6.8.2-0034-BG-W-M-18.  Размерът на безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 40% от сумата на действието - до 27 184 518,40 (двадесет и седем милиона сто осемдесет и четири хиляди петстотин и осемнадесет) евро, като то обхваща следните дейности:

 • Рехабилитация (подмяна) на два участъка от северния полупръстен на газопреносната система с обща дължина около 81 км .
 • Строителен надзор.

Рехабилитацията на участъците с обща дължина от около 81 км се изпълнява последователно на под-участъци.

Допълнителна информация за Програма Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и финансираните от нея проекти може да бъде намерена на следния интернет адрес на програмата:

 

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 „Булгартрансгаз” ЕАД публикува Концепция за обществено участие за проект от общ интерес (ПОИ) 6.8.2 „Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система“.

 

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТ

Коментари,  въпроси и препоръки относно проектите от „общ интерес” могат да бъдат изпращани на официалния електронен адрес на Дружеството: info@bulgartransgaz.bg, чрез попълване на Формуляр за коментари и въпроси относно проекти от „общ интерес”, изпълнявани от „Булгартрансгаз” ЕАД.

 

ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА НА ЕК

Повече информация за проектите от „общ интерес“ може да бъде открита на официалната интернет страница на Европейската Комисия (ЕК).

 

НАРЪЧНИК НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Наръчник за процедурите в процеса по издаване на разрешения за проекти от „общ интерес” в Република България, се издава на основание чл. 9 на Регламент 347/2013 от Министерство на енергетиката, в качеството му на Национален компетентен орган.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация