"Булгартрансгаз” ЕАД е регистриран на 15.01.2007 г. в Софийски градски съд като комбиниран оператор с предмет на дейност пренос и съхранение на природен газ и поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище.

Историята на Дружеството започва на 30.12.1973 г., когато е регистрирана държавна фирма “Нефт и газ”, преименувана през декември 1975 г. на “Газоснабдяване”. В началото на 1990 г. предприятието се преименува на “Булгаргаз”, а с разпореждане на Министерски съвет от 12.05.1993 г. се преобразува в еднолично акционерно дружество.

С този статут “Булгаргаз” ЕАД остава до края на 2006 г., когато в изпълнение на изискванията на Закона за енергетиката на Република България и Директива 2003/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, “Булгаргаз” ЕАД, е преобразувана в организационно и правно отношение. На 15.01.2007 г. Софийски градски съд вписва преобразуването на “Булгаргаз” ЕАД в “Булгаргаз Холдинг” ЕАД, в чийто състав са включени "Булгартрансгаз" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД и "Булгартел" ЕАД. Капиталът на трите дъщерни дружества е 100% собственост на "Булгаргаз-Холдинг" ЕАД.

На 18.09.2008 г. с Решение на Министъра на икономиката и енергетиката е създаден „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД), чрез преименуване на “Булгаргаз Холдинг” ЕАД, който е със 100 % държавно участие и принципал Министерство на икономиката и енергетиката.

“Булгартрансгаз” ЕАД е наследник на традициите и опита, трупани от формирането на газовия сектор в България.

Същинското развитие на пазара на природен газ в България започва в средата на 70-те години на миналия век с изграждането на национална газотранспортна система за доставка на природен газ от бившия СССР, а началото на газовата индустрия е поставено още през 1963 г. с откриването на газокондензатно находище на природен газ край село Чирен.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГАЗОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

7 август 1974 г., 16:30 ч. потичат първите количества руски газ на българска територия

1 септември 1974 г. – открива се газопровод Съветски съюз – България

1988 г. – подадени са първите количества природен газ за Турция

1994 г. – подадени са първите количества природен газ за Гърция

1995 г. – подадени са първите количества природен газ за Северна Македония

2017 г. – подадени са първите количества природен газ за Румъния през Интерконектора България-Румъния

2017 г. – реверсирана е точката на свързване на българската и гръцката газопреносни мрежи IP Кулата/Сидирокастро

2018 г. –  осъществени са първите търговски доставки на природен газ от Гърция за България

2019 г. – осъществени са първите доставки на втечнен природен газ за България през IP Кулата/Сидирокастро

2019 г. – стартира работа Платформата за търговия с природен газ на "Газов хъб Балкан" ЕАД 

2020 г. – реверсирана е точката на свързване на българската и румънската газопреносни мрежи IP Негру Вода 1/Кардам

2021 г. – подадени са първите количества природен газ за Сърбия