„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност. Като част от общоевропейската газова мрежа, „Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателства.
Компанията е собственик и оператор на:
  • Газопреносна инфраструктура за пренос на природен газ до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ на територията на България и до съседните държави Румъния, Турция, Гърция, Северна Македония и Сърбия;
  • Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”) с основно предназначение – съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ.
Дружеството притежава следните лицензии, издадени от регулаторния орган КЕВР:
  • За пренос на природен газ - Лицензии № Л-214-06 и № Л-214-09 от 29.11.2006 г.
  • За съхранение на природен газ - Лицензия № Л-214-10   от 29.11.2006 г.
Основните изисквания за тези дейности са регламентирани в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове, които следват европейското законодателство в тази област.
„Булгартрансгаз” ЕАД е дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД
„Булгартрансгаз” ЕАД е сертифициран като Независим газопреносен оператор.

  

Кратко видео представяне на „Булгартрансгаз" ЕАД