НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс

„Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на Дружеството за периода 2021 – 2030 г.

О Б Я В А

09 Март 2021

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври

О Б Я В А

02 Март 2021

до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януа

Да бъде създадена съвместна работна група между България и Сърбия, която на оперативно равнище да ускори изграждане на междусистемната газова връзка между двете държави.

Във връзка с публикуваната от Дружеството покана за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Финансиране“, т.е. банково финансиране под формата на кредит за инвестиционни разходи, съгласно Покана № БТГ 24-00-397/ 08.02.2021 г.,

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране на дружеството под формата на кредит за оперативни и инвестиционни разходи.

„Булгартрансгаз“ ЕАД има сключени рамкови договори с финансови институции за администриране и управление на разплащателни и депозитни сметки в лева, евро и щатски долари.

Финализира се сделката за участие на българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД в проекта за изграждане на терминал за втечнен газ на “Александруполис”. Дружеството бе вписано в книгата на акционерите на Газтрейд С.А като пълноправен акционер с