Секцията съдържа оперативни данни за дейностите и услугите, които Дружеството предоставя на своите настоящи клиенти, данни за наличния, договорен и прогнозен капацитет, както и исторически данни, информация за планираните ремонтни дейности и др.