„Булгартрансгаз” ЕАД спечели проект за оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”

 От 1 ноември 2013 г. „Булгартрансгаз” ЕАД стартира изпълнението на проект „Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд” с индификационен номер ESF-2303-01-04016, с който спечели  одобрение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001-2.3.03  - „Безопасен труд”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителността на проекта е 12 месеца, като обхваща всички обекти и подразделения на „Булгартрансгаз” ЕАД и цели разработване, внедряване и сертифициране на стандартизирана система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007, както и осигуряване на колективни средства за защита и лични предпазни средства.

Стойността на проекта възлиза на 223 167.01 лв., като от тях 178 533.61 лв. са безвъзмездна финансова помощ (представляват 80% от общата стойност на проекта) и 44 633.40 лв. - собствено финансиране от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД.

Конкретните ползи от реализирането му са свързани с оптимизиране на условията на труд и  безопасността и повишаване производителността на служителите в „Булгартрансгаз“ ЕАД в пълно съответствие със законодателството по безопасност и здраве при работа.

„Булгатрансгаз” ЕАД следва разбирането, че човешкият капитал е най-ценното богатство и е двигател на икономическия просперитет в дългосрочен план. По тази причина компанията работи активно за създаване на висока мотивация и перспективи за развитие на служителите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

„Булгартрансгаз” ЕАД изпълни успешно в срок всички заложени дейности по проект „Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд в „Булгартрансгаз“ ЕАД”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд“. Дейностите се изпълняваха в периода ноември 2013 г. – октомври 2014 г., на основание на договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-04003 и имаха за цел да се оптимизират условията на труд и да се повиши производителността на заетите в „Булгартрансгаз“ ЕАД в пълно съответствие със законодателството по безопасност и здраве при работа.

В рамките на определения срок, както и в съответствие с всички изисквания на финансиращия орган бяха подготвени и предадени финалните отчетни документи включващи окончателен технически доклад и финансов отчет по проекта.

Очаква се верифицирането на изпълнените дейности и извършените разходи и съответно извършването на окончателното плащане на исканата сума от страна на договарящия орган.

Повече информация за проект „Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд” можете да намерите ТУК. В процеса на неговото изпълнение, на уебсайта ни, в рубриката  „Обществени поръчки” ще бъде публикувана информация, относно процедурите и търговете за избор на изпълнители.

В изпълнение на условията на проект
"Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд"
"Булгартрансгаз" ЕАД разработи Политика по Здравословни и безопасни условия на работа.