Обединяване на газопреносните мрежи и Въвеждане на Единна Балансова зона. отпадане необходимостта от използване на трансферна точка (58Z-TRANS--NAT-T) и (58Z-TRANS--TRA-P).

Уважаеми партньори,

Уведомяваме Ви, че с цел улесняване на ползвателите и подобряване на технологичната свързаност на газопреносната мрежа, „Булгартрансгаз” ЕАД извърши редица мероприятия и технологични решения и считано от 01.10.2021 ще отпадне необходимостта от използването на Трансферна точка. С оглед на гореизложеното и отчитайки текущата конфигурация на свързаност между НГПМ и ГМТП, съществуващото разделение на мрежите ще отпадне и системата следва да бъде разглеждана като единна мрежа, която ще гарантира в пълна степен изпълнението на техническите капацитети за пренос независимо от посоката на потока.